Algemene voorwaarden Next Senz

Artikel 1 Definities

 • Next Senz:  Next Senz B.V. io , hierna te noemen Opdrachtnemer.
 • Overeenkomst: Overeenkomst tot het verlenen van adviesdiensten op het gebied van proces-, project-, en interimmanagement, het detacheren van trainees alsmede het (laten) ontwikkelen en beheren van software en ICT infrastructuren.
 • Vergoeding: De financiële vergoeding bestaat uit een uurtarief, exclusief reistijd en eventuele vaste opslag, kantoorfaciliteiten en/of uit een overeengekomen vaste prijs voor een bepaalde prestatie. Opdrachtgever dient vooraf, bij oplevering en acceptatie een nader overeen te komen percentage van de opdrachtsom te betalen. De andere vergoedingen worden maandelijks achteraf op de werkelijk bestede uren ingediend.
 • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).
 • Diensten en Leveringen: In deze algemene voorwaarden verstaan we onder andere onder het verrichten van diensten en leveringen het verstrekken van adviezen op het gebied van proces-, project-, en interimmanagement, het detacheren van trainees alsmede het (laten) ontwikkelen, leveren en beheren van software en ICT infrastructuren.
 • Derden: Door Opdrachtnemer ingeschakelde (rechts) persoon.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningsopdrachten in ruime zin des woord, evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke overeenkomst worden afgeweken. Wijzigingen in deze voorwaarden of eventuele aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen onverkort van kracht
 3. Indien een Opdrachtgever in lid 1 bedoelde overeenkomst met Opdrachtnemer sluit, eigen algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een soort gelijke preventiebepaling
 4. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ook ten volle van toepassing op opdrachten of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Opdrachtnemer is
 2. De Opdrachtgever stemt ermee in, dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Derden. De toepasselijkheid van 7:404 en 7:404 lid 2 BW wordt
 3. Bij het inschakelen van Derden wordt door Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.
 4. De uitvoering van werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de Opdrachtgever en Derden kunnen terzake geen rechten
 5. De met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichting zodanig na te komen, als na genomen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Opdrachtnemer, naar de maatstaven van het moment van nakomen, mag worden
 6. Opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Opdrachtnemer bekende gegevens ter kennis brengen van diegenen binnen Opdrachtnemer voor wie kennisneming van de gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat al gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Op alle door Opdrachtnemer vervaardigde stukken en op alle activiteiten ten behoeve van het ontwikkelen en leveren van maatwerksoftware en ICT infrastructuren berusten het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) bij Opdrachtnemer. Het eigendom blijft bij Opdrachtnemer Vermenigvuldiging op welke wijze dan ook door derden is niet toegestaan. Voor het (laten) ontwikkelen en beheren van standaard – en maatwerksoftware en ICT infrastructuren wordt in een afzonderlijke nadere overeenkomst per opdracht afspraken gemaakt over het in dit artikel gestelde recht van Opdrachtnemer.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst ontbinden dan op te schorten en/of de behandeling van eventuele uit voor werkzaamheden te staken indien de Opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid stelt voor het nakomen van diens betaling – en overige

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van genoemde derden is uitdrukkelijk
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de adviezen verstrekt door Opdrachtnemer en/of het door haar ingeschakelde derden-die de Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtnemer (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschieten in een nakoming van deze Overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is
 3. Het vorenvermelde geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk
 4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de waarde van de opdracht. Voor ingeschakelde derden is dit bedrag beperkt tot hetgeen door Opdrachtnemer in dit het kader van de opdracht is
 5. Opdrachtnemer is zonder meer niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van onjuiste of onvolledige informatie van de Opdrachtgever en gevolgschade bij de Opdrachtgever (waaronder derving van inkomsten) door welke oorzaak ook
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt en eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en roken aan de Opdrachtgever toerekenbaar

Artikel 5 Vergoeding en zekerheid

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een overeengekomen uur- of dagtarief, of bij gebreke daarvan, een redelijk vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen en BTW. De vergoeding is gebaseerd op de ten tijden van aanbieding geldende prijsbepalende factoren. De door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde kosten (zoals reis – en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, et cetera) zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht en indien van toepassing zal het gebruikelijke BTW-tarief worden berekend. De diensten worden in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen
 2. Indien na de datum van opdracht een of meer van de kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschied dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium te wijzigen.
 3. Tevens is de Opdrachtgever onkosten verschuldigd, die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds aan de Opdrachtgever de Vergoedingen in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gedurende het uitvoeren van de opdracht ter zekerheid van betaling een zeker percentage van betaling te verlangen in de vorm van een % van de opdrachtsom bij aanvang, oplevering en acceptatie. De ontvangen bedragen worden, indien nodig, verrekend met de laatste.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd per 1 januari van elkaar jaar haar tarieven aan te

Artikel 6 Betaling

 1. De Opdrachtgever dienen de declaraties van Opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens is de Opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, tenminste bedragende 15% van het openstaande saldo.
 2. De Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling 2% vertragingsrente verschuldigd per maand cumulatief te berekenen over de
 3. Voor de aanmaningen en andere handelingen na de betalingstermijn wordt zonder meer 20 Euro aan administratiekosten gerekend voor
 4. De eventueel gemaakte gerechtelijke executie kosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Gegevens, geheimhouding en inzage

 1. De door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht aangelegde dossiers worden gedurende een periode van 10 jaren na opdracht door Opdrachtnemer bewaard.
 2. Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal
 3. Opdrachtgever is ten alle tijden, tegen vergoeding van de gemaakte kosten door Opdrachtnemer, gerechtigd inzage van het dossier te verlangen, met inachtneming van het gegeven dat Opdrachtnemer nimmer is gehouden tot het vrijgeven van bronnen die haar van informatie

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Arnhem is bevoegd te oordelen over geschillen, tenzij anders is overeengekomen.